Ustawa budżetowa na 2019 rok!

  Aktualności z rynku
  26 lutego 2019 (00:00)

MF: Przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Została podpisana ustawa budżetowa na rok 2019.

Poniżej 20 podstawowych i najważniejszych informacji dotyczących ustalanego budżetu.

 • Podpisana ustawa budżetowa ma w sumie ok. 600 stron.
 • Podstawowe i jednocześnie najważniejsze założenie ustawy budżetowej jest określenie wszystkich dochodów i wydatków na kolejny rok budżetowy – jest to inaczej zasada zupełności.
 • Ustawa określająca budżet zakłada, że dochody budżetu państwa w roku 2019 wyniosą 387,7 mld zł. Na to składa się 179,6 mld zł z VAT, 34,8 mld zł z CIT oraz 64,3 mld zł z PIT).
 • Odnosząc się do 2015 roku, dochody z tytułu podatków zwiększyły się o blisko 100 mld zł. W 2015 roku wynosiły 260 mld zł, plan na 2019 zakłada 360 mld zł.
 • Wysokość wydatków ustawy budżetowej zakłada 416,2 mld zł.
 • Ustawa obejmuje głównie politykę społeczną a także rozwój i inwestycje. Wszystko w ramach strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Odnosząc się do 2016 roku, 36,8% więcej funduszy zostanie przekazanych na cel społeczny w 2019. Na szkolnictwo i oświatę przeznaczone zostanie o 20,7% więcej, na cel ochrony zdrowia o 22,5% a na takie świadczenia jak renty czy emerytury o 17,3 %.
 • Zostaną utrzymane programy wsparcia dla Polaków takie jak: 500+, Mama 4 plus, Leki dla seniora itd.
 • Wyjaśniając kwestię dochodów i wydatków, te pierwsze oznaczają założenia, prognozy natomiast drugie są kwestą nieprzekraczalną.
 • Ustawa budżetowa zakłada również, że przez 2019 będzie następował wzrost dochodów za sprawą skutecznych działań uszczelniających system podatkowy a także ogólnej pozytywnej sytuacji makroekonomicznej.
 • Ponadto Za dalszy wzrost dochodów budżetowych będzie odpowiedzialny m.in.: - mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment), - ustawa o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych), - obowiązek raportowania schematów podatkowych, - rozwój systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.
 • Budżet zakłada wsparcie przedsiębiorczości poprzez m.in. mały ZUS, 9% CIT dla sektora MSP, ulga IP BOX.
 • Zawarte są również w ustalonym budżecie takie założenia jak tempo wzrostu PKB na rok 2019. Wedle ustawy w tym roku będzie trzymać się na poziomie 3,8%.
 • Kolejne założenie dotyczy stopy bezrobocia. W 2019 roku będzie to 5,6%. Według ustawy odnotujemy przy tym 0,5% wzrost zatrudnienia.
 • Następne założenie to wzrost wynagrodzenia na rynku pracy o 5,6%.
 • Wzrost zatrudnienia ma pociągnąć za sobą prognozę wsparcia dochodów rodzin z pracy.
 • Wedle założeń budżetu nastąpi wzrost cen towarów i usług o 2,3%.
 • Szacowany jest wzrost udziału gmin w stosunku do zeszłego roku w dochodach z podatku PIT i wyniesie 49,93%.
 • Budżet zakłada niski deficyt w kwocie 28,5 mld zł maksymalnie.
 • Wydatki, które nie zostaną zrealizowane tracą zanikają z upływem roku budżetowego.

Zespół Shortcredit!