Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Porady pożyczkowe
  16 kwietnia 2019 (21:33)

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – podstawowe informacje.

Zadaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest przede wszystkim odpowiedzialny za:

 • Przymusowe restrukturyzacje na rynku finansowym w Polsce
 • Gwarantowanie depozytów bankowych

Środki Fundusz gromadzi poprzez wpłaty dokonywane przez banki. Ponadto może korzystać z dotacji budżetu oraz pożyczki NBP. Sam również prowadzi działalność pożyczkową co pozwala na gromadzenie funduszy. Może korzystać z innych źródeł jak na przykład wsparcie międzynarodowe.

Konto BFG zasila 700 milionów złotych. Kwota, wydawać by się mogło, wysoka natomiast w przypadku potężnych problemów dużego banku komercyjnego to nie wystarczy. W takim wypadku Fundusz będzie zmuszony wykonać fuzję zdrowego banku z tym w gorszej kondycji. Fundusz jest w stanie udźwignąć ewentualny kryzys SKOKU lub banku spółdzielczego.

Bakowy Fundusz Gwarancyjny ma pod opieką wszystkie banki w Polsce za wyjątkiem Banku Gospodarstwa Krajowego ponieważ nie jest to bank zdolny do upadłości oraz banków hipotecznych (nie mają depozytów). Dodatkowo Grawancja obejmuje banki zagraniczne spoza Uni Europejskiej) mające oddział w kraju oraz SKOKI.

Jednym słowem Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku bankructwa którejś z instytucji wspiera ich klientów.

Co zrobić w przypadku upadłości banku?

W przypadku upadłości banku, w którym mieliśmy ulokowane środki, należy zachować spokój i śledzić na bieżąco ogólnokrajowe dzienniki lub po prostu stronę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Tam znajdziemy informacje o dacie oraz sposobie w jakim będą wypłacane środki klientów banku. Pieniądze można otrzymać gotówka lub przelewem. BFG będzie w posiadaniu informacji na temat wysokości depozytów.

W przypadku przeoczenia informacji o czasie i miejscu wypłat gwarantowanych nie ma co się martwić. Fundusz gwarantuje wypłaty środków przez 5 lat a kwota gwarancji wynosi do 100 000 lub 200 000 euro.

Pierwsza opcja obejmuje wszystkich klientów mających ulokowane środki w danym banku. Kwota gwarantowana jest liczona na podstawie sumy wszystkich pieniędzy na rachunkach w danym banku. Jeżeli konto miało kilku właścicieli to każdy posiadacz otrzyma odrębna kwotę gwarancji.

200 000 euro można uzyskać w przypadku środków, które pochodziły ze sprzedaży w ostatnich 3 miesiącach:

 • domu
 • mieszkania
 • gruntów i praw do użytkowania
 • majątków z tytułu rozwodów
 • również podziału majątku z tytułu rozwodu
 • wypłaty ubezpieczenia na życie
 • wypłaty odpraw pieniężnych
 • wypłat ubezpieczenia od nieszczęśliwego wypadku
 • odpraw emerytalnych oraz rentowych

Istnieją również sytuacje gdzie nie ma granicy kwotowej i środki sa wypłacane w całości. Są to sytuacje związane z:

 • odszkodowaniami za wyrządzoną krzywdę
 • odszkodowaniami za przestępstwa

Wszystkie Banki powinny być objęte Gwarancją. Jeśli jednak chcemy się upewnić, można udać się do oddziału i zapytać konsultanta.

Warto wiedzieć, że objęte gwarancjami są:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • organizacje, które nie są osobami prawnymi ale według ustawy mają zdolność prawną
 • szkolne kasy oszczędnościowe
 • pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe
 • rady rodziców.

Odnośnie SKOK-ów:

 • osoby fizyczne
 • organizacje pozarządowe
 • członkowie organizacji kościelnych, wyznaniowych
 • związki zawodowe
 • wspólnoty mieszkaniowe

Zespół Shortcredit!