Rezygnacja z umowy pożyczkowej

  Porady pożyczkowe
  3 grudnia 2018 (23:28)

Każdy może się znaleźć w sytuacji, która zmusza nas do zaciągnięcia szybkiej pożyczki. Choć decydujemy się na to przeważnie w opcji ostatecznej i po przemyśleniu sprawy, to może się zdarzyć, że nazajutrz lub po kilku dniach rozmyślimy się albo nasza sytuacja finansowa się zmieniła lub też znajdziemy ofertę dla nas atrakcyjniejszą. Co w takim przypadku możemy zrobić?

Przepisy prawne

Tak, jak kupując produkty online lub w sklepie stacjonarnym mamy prawo do zwrotu lub możliwość skorzystania z reklamacji, tak w przypadku pożyczek lub kredytów ratalnych możemy odstąpić od umowy. Mamy do tego prawo, gdyż jest to zapisane w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 53 ust. 1 każdy konsument ma prawo odstąpić od umowy pożyczkowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Dotyczy ono każdej sytuacji, gdy osoba fizyczna zaciąga pożyczkę na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą od podmiotu, który udziela takich pożyczek w celach zarobkowych. Co więcej, pożyczkobiorca nie musi przy tym podawać przyczyny swojej decyzji.

Ważne! Możliwość odstąpienia od pożyczki dotyczy zarówno umów zawartych w punkcie stałym, czyli placówce pożyczkodawcy, jak i umów zawartych przez Internet lub w domu pożyczkobiorcy.

Wskazany w umowie termin 14 dni to termin minimalny – pożyczkodawca może bezpośrednio w umowie zawrzeć dłuższy okres, w którym można odstąpić od umowy. Nie mniej jednak warto dopilnować tego terminu, gdyż po jego upływie nie będzie można zastosować prawa do odstąpienia.

Warto również zwrócić uwagę na to, jak firmy pożyczkowe liczą okres tych ustawowych 14 dni - niektóre liczą od dnia podpisania umowy, inne od chwili wpłaty pożyczki na konto pożyczkobiorcy.

Skoro znamy już nasze prawa konsumenckie, dowiedzmy się jak odstąpić od umowy pożyczki?

Podstawowym krokiem jest powiadomienie pożyczkodawcy o naszej decyzji, a zatem musimy złożyć oświadczenie. Nie musimy obawiać się jak stworzyć takie pismo, co w nim zawrzeć. Banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jak i firmy pożyczkowe, które udzielają kredytów i pożyczek przy zawieraniu umowy powinny, gdyż leży to w ich obowiązku, wręczyć klientowi wzór oświadczenia. Jeżeli pożyczkodawca nie wywiąże się ze swojego obowiązku to oświadczenie można sporządzić samemu lub skorzystać z gotowych wzorów z Internetu. W prawidłowo skonstruowanym wzorze musi znaleźć się nazwa podmiotu, który udzielił pożyczkę, oraz adres jego siedziby. Należy zawrzeć informacje takie, jak daty zawarcia umowy pożyczkowej, termin wpłynięcia pieniędzy na konto, a także kwoty pożyczki i wysokości opłat dodatkowych. Po uzupełnieniu wymaganych danych w dokumencie i opatrzeniu własnoręcznym podpisem, należy wysłać je na adres pożyczkodawcy lub wręczyć osobiście. Jeśli decydujemy się na pierwszą opcję, warto wysłać dokument listem poleconym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru i sprawdzić czy data stempla pocztowego jest czytelna.

Czy odstąpienie od umowy niesie za sobą konsekwencje finansowe?

Odstąpienie od umowy oczywiście wiąże się z koniecznością oddania zaciągniętej kwoty. Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. Pożyczkodawca nie może więc żądać żadnych prowizji itd. za odstąpienie od umowy we wskazanym trybie. Natomiast zadłużenie należy zwrócić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim pożyczoną kwotę należy powiększyć o odsetki, ale tylko za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty. Choć wysokość odsetek na każdy dzień została określona w umowie pożyczkowej, to warto w tym momencie skontaktować się z przedstawicielem pożyczkodawcy by nie doszło do pomyłki w wyliczeniach.

Ważne! Jeżeli nie dokonamy zwrotu kwoty pożyczki w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wtedy jesteśmy zobowiązani do zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami wyliczonymi według stopy zadłużenia przeterminowanego za każdy dzień opóźnienia.

W pewnych przypadkach, kiedy w związku z zawarciem umowy, kredytodawca poniósł bezzwrotne koszty na rzecz organów administracji publicznej lub opłaty notarialne - je również trzeba oddać.

Jeżeli uznałeś, że zaciągnięte zobowiązanie jest dla Ciebie niekorzystne, nie zwlekaj – im szybciej dopełnisz formalności, tym lepiej. Aby w przyszłości wybrać pożyczkę najlepiej dla Ciebie dopasowaną, radzimy sprawdzić aktualny ranking pożyczek na shortcredit.pl. Dbamy o umieszczanie najświeższych informacji na temat ofert pożyczek w naszym ranking dzięki regularnym aktualizacjom.

Zespół Shortcredit!